Flat Earth Catalogue

2003-01-14

Part of me thinks it's enormously tacky, but part of me really likes this verse printed thus:

Ànd did thõsè féêt ín ån©¡éñt tímê,
Wàlk úp¤ñ Éñgl@nds møµnt@ins grëén:
Âñd wás thè holÿ L@mb òf Gòd¸
Öñ Éñglãnds pléasáñt p@stúres seêñ¡

Âñd díd thé ©òüntênãn¢è D¡v¡ne¸
$hïne fôrth ûp¤n òú® ©lºudêd hills¿
Ând wàs Jè®ûsàlêm bû¡ldéd hê®ê,
Àmòñg thêsê d@rk $@tãñ¡© Mìlls?

B®ìng më my Bõw õf bûrnìñg góld:
ßrïñg mè my À®®ôws ºf dèsî®é:
Brìng mê mÿ §pèà®: Ó clôúds uñfóld!
ß®ïñg mê mÿ ©här¡¤t øf fì®é¡

Î wíll ñöt ¢ëåse frôm Mêñtäl F¡ght,
Ñør sháll mÿ §wò®d sléêp ¡ñ my hãnd:

Tîll wè hâvé bu¡lt Jꮵsálem¸
Íñ Énglãñds g®èèñ & pléásâñt Láñd.

-- Blake
06:31

Courtesy of The Church (alias the 'Mormons'): A piece on how marriage positively affects happiness and well-being. (Refers to statements made in the Church's The Family: A Proclamation to the World.) Worthwhile reading for anyone who has any opinion about or concern with marriage, families, health, peace of mind, or sex. Which is just about everybody, isn't it?
06:14

This article is stimulating, if you care about the USA.
06:06

BackBlog is a simple, free, remotely-hosted comments system.
06:05

Powered by Blogger

 

(K) 2002-present. All rights reversed, except as noted.

Hard-won technical knowledge, old rants, and broken links from 10 years ago. I should not have to explain this in the 21st century, but no, I do not actually believe the world is flat.

Past
current